Verlof aanvraag

Bijzonder verlof

Bij het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties is de school verplicht de regels van de leerplichtwet te volgen. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim vanaf een halve dag te melden bij de leerplichtambtenaar. Om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan, wordt de school frequent gecontroleerd. Bij het onrechtmatig toekennen van verlof kan de school worden beboet. 

Aanvragen voor extra vakantie buiten de schoolvakanties kunnen niet gehonoreerd worden. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken: als het gezin op grond van de aard van het beroep van ouders in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan. Het moet hierbij gaan om de enige mogelijkheid voor een gezinsvakantie in het schooljaar en dus niet om een tweede vakantie! In de eerste twee weken van een schooljaar kan nooit verlof worden gegeven, zo staat in de leerplichtwet. 

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin onmogelijk is om in die periodes een vakantie op te nemen. Het moet worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Een verklaring dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er overlegd met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. In de eerste twee weken van een schooljaar kan nooit verlof worden gegeven, zo staat in de leerplichtwet. 

Ook voor bijzondere verlofdagen, bruiloften, begrafenissen e.d., moet een aanvraag worden ingediend, zodat wij altijd kunnen verantwoorden waar uw kind is. 

Wanneer het onmogelijk is uw vakantie op te nemen binnen de schoolvakanties dient u een verlofaanvraag te doen. Dit doet u door het invullen van een verlofaanvraag via uw Social Schools account.

Als u een verlofaanvraag wilt doen, gaat u hiervoor naar www.socialschools.nl. U logt in en ziet links in de menubalk “mijn kinderen”. Als u de naam van uw kind aanklikt, dan ziet u verlof aanvragen. Als u het ingevuld heeft, komt de aanvraag binnen bij de directie en krijgt u via de mail reactie of de aanvraag goed of afgekeurd wordt. Een aanvraag moet minstens 10 weken van tevoren worden ingediend.

 

Leerplicht

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. De meeste kinderen komen de dag nadat ze vier jaar geworden zijn op school. Vanaf deze dag zijn de kinderen schoolplichtig, d.w.z. dat het verplicht is de school regelmatig te bezoeken. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig, d.w.z. dat het niet zonder geldige reden mag verzuimen. Informatie over de leerplichtregels vindt u op de website van RBL www.rblgv.nl Vanaf 1 januari 2022 vallen wij onder: Leerplicht Amsterdam amsterdam.nl/leerplicht