Schoolontwikkeling

“Er is een duidelijke visie op de ontwikkeling van de school.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons “verbeterplan” (jaarplan). Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de Cito resultaten, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2020-2021 is er ook weer hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de school. Ondanks het feit dat tijdens de ‘coronaperiode het schoolteam een lange periode niet heeft kunnen werken aan de ontwikkeldoelen van de school is er veel bereikt. Een samenvatting van de behaalde doelen:
▪ De leerling is in staat om een eenvoudige onderzoeksvraag te formuleren (voor de groepen
  3 t/m 8).
▪ De leerkrachten uit de groepen 5 t/m 8 bieden twee verwerkingen per themawerkstuk,
  waaruit de leerling kan kiezen.
▪ Het maken van een themawerkstuk is bij de groepen 3 en 4 geïntroduceerd en de leerkracht
  biedt een verwerking.
▪ M.b.v. het ik-rapport kunnen de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hun eigen ontwikkeling
  inschalen op de deelvaardigheden van SWL
▪ Er is onderzocht welke onafhankelijke observatiemethode passend is bij de visie van school
  om kleuters goed te volgen. Streven is om in schooljaar 2021-2022 het nieuwe observatie-
  instrument te kunnen inzetten.
▪ In de groepen 1/ 2 worden de iPads structureel ingezet en er worden educatieve apps en
  programma’s gebruikt.
▪ De chromebooks worden in de groepen 3 t/m 8 ingezet als ondersteuning van de educatieve
  software, maar ook voor verwerking tijdens de lessen.
▪ Er is een overzicht gemaakt van de gesprekken die gehouden worden gedurende een
  schooljaar per leerjaar.
  o Nieuw zijn de gesprekken:
    ▪ Startgesprek groepen 1 t/m 4: alleen met ouders, zodat ouders n.a.v. formulier input
      kunnen geven over hun kind.
    ▪ Ouder/kindgesprek groepen 5 t/m 8: het kind kan n.a.v. formulier, dat thuis besproken
      en ingevuld is, informatie geven waar hij/zij mee geholpen is, waar hij/zij sterk in is, wat
      hij/zij wil leren.
• In de groepen 5 t/m 8 zijn nieuwe kasten en werkplekken gekomen om zo goed te kunnen
  (samen) werken.
• Er is een frame beleidsplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling opgesteld.
• Oriëntatie nieuwe methode rekenen is afgerond.
• Het team heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode. De benodigde
   voorbereidingen worden gedaan om in het schooljaar 2021-2022 te starten met de nieuwe
   methode rekenen Wereld in Getallen 5.
• Er zijn vaste afspraken gemaakt voor het afnemen en analyseren van de Tempotoets
   Automatiseren en de hieruit voortvloeiende vervolgstappen.

▪ Het beleidsplan Fijne Motoriek voor de groepen 1 en 2.
▪ De digitale gesprekkencyclus is geïntroduceerd.
▪ Teamscholing:
    ▪ Leeruniek
    ▪ Impuls muziekonderwijs
    ▪ Communicatie kind en oudergesprekken
    ▪ Scholing Individueel: Kanjertraining, Executieve functies

 

Wat gaat er komend schooljaar gebeuren?

De concrete doelen voor het schooljaarplan 2021-2022 zijn bij het opmaken van deze schoolgids nog niet bekend. Het streven is de doelen voor de start van het schooljaar 2021-2022 te zijn opgenomen. Ook in schooljaar 2021-2022 zullen we prioriteiten moeten stellen aan de gestelde doelen. De doelen in het schooljaarplan zullen worden afgeleid van ons vierjarig schoolplan, de evaluatie van het schooljaarplan 2020-2021, de niet behaalde doelen van het schooljaarplan 2021-2022 en de doelen die voortvloeien uit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO).