Schoolontwikkeling

“Er is een duidelijke visie op de ontwikkeling van de school.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons “verbeterplan” (jaarplan). Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de Cito resultaten, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2019-2020 is er ook weer hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de school. Ondanks het feit dat tijdens de ‘corona periode het schoolteam een lange periode niet heeft kunnen werken aan de ontwikkeldoelen van de school is er veel bereikt. Een samenvatting van de behaalde doelen:

 • De leerkracht stelt duidelijke leerdoelen bij de vakken: taal, spelling, rekenen, schrijven en Da Vinci en maken de lessen boeiend.
 • Het maken van een themawerkstuk bij Da Vinci is bij de groepen 5 t/m 8 geïntroduceerd.
 • De leerkrachten kunnen m.b.v. de waaier van Bloom hogere denkorde vragen stellen.
 • Het ik-rapport is ingevoerd bij het eerste rapport (februari 2020) (groep 6, 7 en 8)
 • De groepen 5 t/m 8 hebben lessen over mediawijsheid gevolgd.
 • Er is een format ontwikkeld voor het voeren van een kind-gesprek, die gebruikt is bij de ouder-/kindgesprekken van de groepen 6, 7 en 8. De werkwijze is geëvalueerd, bijgesteld en vastgelegd.
 • De leerkrachten hebben onder leiding van een vakleerkracht muziek hun vaardigheden vergroot. De lessen zijn vastgelegd 
 • Het team heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe Engels methode. Hiermee wordt in 2020-2021 een start mee gemaakt.

 

Belangrijkste doelen schooljaarplan 2020-2021

DaVinci:

 • De leerling is in staat om een eenvoudige onderzoeksvraag te formuleren.
 • In de groepen 3 t/m 8 zijn door de leerlingen minimaal 2 presentaties verzorgd voor de ouders, en voor de groepen 1/2 zijn open lessen voor ouders georganiseerd.

Samenwerkend Leren:

 • Elke week wordt er bij DaVinci een creërende samenwerkend leren (SWL) opdracht gegeven. 
 • m.b.v. het ik-rapport kunnen de leerlingen hun eigen ontwikkeling inschalen op de deelvaardigheden van SWL.

Gevalideerd observatie-instrument:

 • Er is onderzocht welke onafhankelijke observatiemethode passend is bij de visie van school om kleuters goed te volgen. Streven is om in schooljaar 21/22 het nieuwe observatie-instrument te kunnen inzetten 

Zorg:

 • Het zorgplan, dyslexieprotocol en het SOP zijn geëvalueerd en bijgesteld

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Er is een beleidsplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling opgesteld. Hierin is verwerkt:

               – planmatig werken
               – analyse Kanjerlijsten
               – vervolgacties op de Kanjerlijsten
               – eisen AVG

Rekenen:

 • Het team heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode. 
 • Er zijn vaste afspraken gemaakt voor het afnemen en analyseren van deze toets en de hieruit voortvloeiende vervolgstappen.

Motorisch Remedial Teaching (MRT)/bewegen

 • Het beleidsplan Fijne Motoriek voor de groepen 1 en 2 is gerealiseerd.