Schoolontwikkeling

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons jaarplan. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de Cito resultaten, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2021-2022 is er ook weer hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de school. Ondanks het feit dat tijdens de corona periode het schoolteam een lange periode niet heeft kunnen werken aan de ontwikkeldoelen van de school is er veel bereikt. Een samenvatting van de behaalde doelen:
Doelen kleutergroepen:
● De observatiemethode ‘Mijn Kleutergroep’ is ingevoerd.
● Er is een rapport opgesteld voor de groepen 2, waarmee in het schooljaar 2022 - 2023 een start kan worden gemaakt.
● Verrijkingsonderwijs: Kleutermaterialen (verrijking) zijn aangeschaft
● Intake oudervragenlijst kleuters is uitgebreid
DaVinci:
● Het helikoptermodel wordt in alle groepen toegepast
● De leerkrachten uit de groepen 5 t/m 8 bieden twee verwerkingen aan per themawerkstuk, waar de leerling uit kan kiezen.
● Groep 3 maakt in het tweede half jaar een themawerkstuk gezamenlijk met de klas.
● Er zijn informatieve boeken aangeschaft per leerjaar bij de verschillende thema’s
Taal:
● Er is een keuze gemaakt in een nieuwe taal- en spellingmethode.
Meer en hoogbegaafdheid:
● Het meerjarig schoolbeleidsplan ‘Meer en hoogbegaafdheid’ is opgesteld.
● Tijdens een kenniscafé zijn collega's geschoold op het gebied van executieve functies.
Mediawijsheid (ICT):
● Er zijn schoolbrede afspraken / lessen opgesteld met betrekking tot mediawijsheid.
Klassenmanagement:
● Dag- en weektaken zijn ingevoerd.
● De werkgroep weet welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van dag- en weektaken en heeft een keuze
voor onze school gemaakt

Cultuureducatie:
● Er is een meerjarig cultuurplan opgesteld.
● De kerndoelen voor cultuureducatie zijn geformuleerd in het cultuurplan.
● De disciplines beeldende vorming en cultureel erfgoed zijn op elkaar afgestemd en vinden binnen de thema’s van Davinci plaats.
● Er is een opbouw in lessen per discipline en per leerjaar opgesteld.
Burgerschapsvorming:
● Er is een beleidsplan burgerschapsvorming opgesteld
Scholing:
● De leerkrachten van de groepen 1 / 2 hebben scholing gevolgd over de observatiemethode Mijn kleutergroep (MKG)
● Één van de IB-ers heeft de opleiding tot Leesspecialist gevolgd en afgerond
● Één van de leerkrachten heeft de opleiding ‘jeugdliteratuur’ gevolgd en afgerond
● Twee vakleerkrachten gymnastiek hebben de opleiding ASM (bewegingsonderwijs) gevolgd
● Twee leerkrachten onderbouw hebben de cursus ‘Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong’ gevolgd.

 

Wat gaat er komend schooljaar gebeuren?

Ook in schooljaar 2022-2023 gaat het schoolteam aan de slag met het verbeteren van het onderwijs op onze
school.De thema's waarmee het team aan de slag gaat worden afgeleid van ons vierjarig schoolplan, de evaluatie van het schooljaarplan 2020-2021, de niet behaalde doelen van het schooljaarplan 2021-2022 en de doelen die voortvloeien uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In schooljaar 2022-2023 hebben wij drie belangrijke thema's waar de school zich in gaat ontwikkelen.

De drie hoofdthema's zijn:
1. Leren zichtbaar maken
2. Rekenen
3. Taal / spelling / lezen

ad 1. Leren zichtbaar maken:

Leren zichtbaar maken betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. Het leren voor een cijfer of een toets is minder relevant, de leerlingen leren omdat ze weten waar ze naartoe willen en welke volgende stappen daarvoor nodig zijn. Daarmee kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. Het onderwijsadviesbureau Bazalt begeleidt het schoolteam bij dit verbetertraject. Leren zichtbaar maken is ontwikkeld door professor John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland

De focus bij Leren zichtbaar maken ligt op:
● Het leren van de leerling
● De impact van de leraar op het leren;
        ○ De leerkracht weet wat de impact van het lesgeven is om het leren bij alle leerlingen te vergroten en
           richt het onderwijs zo in dat iedereen hiervan kan profiteren
        ○ De leerkracht is zich bewust van zijn eigen handelen
        ○ De leerkracht weet hoe alle leerlingen te activeren, zodat er maximaal doelgericht geoefend wordt en
           daarmee het leerrendement toeneemt
        ○ De leerkracht krijgt meer inzicht in de kracht van feedback
        ○ De leerling krijgt meer eigenaarschap kijkend vanuit de 21
● Continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

ad 2. Rekenen:

Verder zal de rekenmethode Wereld in Getallen V, die vorig jaar is geïmplementeerd, verder uitgerold worden en zal de focus liggen op het automatiseren met behulp van bewegend leren.

ad 3. Taal / spelling / lezen:
In 2022 - 2023 start de school met de nieuwe taal -/ spellingmethode Taalactief 5, voor de groepen 4 tot en met 6. Vanuit het leesbeleidsplan zal veel aandacht zijn voor het bevorderen van het leesplezier en technisch lezen.