Schoolontwikkeling

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons jaarplan. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Wat gaat er het komend schooljaar gebeuren?

Ook in het schooljaar 2023 - 2024 gaat het schoolteam aan de slag met het verbeteren van het onderwijs op onze school. De thema’s waarmee het team aan de slag gaat worden afgeleid van ons vierjarig schoolplan, de evaluatie van het schooljaarplan 2022 - 2023, de niet behaalde doelen van het schooljaarplan 2022 - 2023 en de doelen die voortvloeien uit het Koersplan van Florente basisscholen. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn de doelen waar wij als school aan gaan werken besproken en vastgelegd. 

 

Hieronder een samenvatting van een aantal doelen waaraan gewerkt wordt in het schooljaar 2023 - 2024.

 

Doelen Leren Zichtbaar Maken: 

 • De leerkracht weet hoe alle leerlingen te activeren, zodat er maximaal doelgericht geoefend wordt en daarmee het leerrendement toeneemt.
 • De leraren weten wat formatief handelen is en weten de leerling daarin te begeleiden. 
 • De leraren weten wat effectieve feedback is en weten dit in hun groep toe te passen.
 • De leerlingen vertonen meer eigenaarschap bij hun leren. 
 • De leerlingen worden meer oordeelsbekwaam over handelen.

Doelen Taal: 

 • Invoering van de taal-,  spellingmethode Taal Actief voor de groepen 7.
 • Er wordt een uniforme werkwijze gehanteerd. 
 • De leerkracht hanteert de terminologie zoals die aangeboden wordt bij Taalactief. 

Doelen Lezen: 

 • De leesbevorderende activiteiten, waarmee in 2022/2023 is gestart, worden verder uitgebreid. 
 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond taal/spelling.
 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond technisch lezen. 
 • Realiseren centrale bibliotheek.

Doelen Rekenen: 

 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond rekenen, waaronder automatiseren, meten/tijd/geld, verhoudingen, redactiesommen. Deze zijn per leerjaar uitgewerkt.

Doelen DaVinci: 

 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld per leerjaar voor de volgende onderdelen: 
  • invulling rode map
  • gebruik helikopter model
  • thema werkstukken
  • verwonderingsvragen

Doelen Mijn Kleuter Groep (MKG):

 • De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn in staat de observatiegegevens te analyseren en vast te leggen in MKG.
 • De cadeautjes (lesideeën) zijn ingevuld.
 • De weekplanning is in MKG ingevuld.
 • De doelen van MKG zijn gekoppeld aan de thema’s van Schatkist.
 • Kennis van de verschillende overzichten van MKG is eigen gemaakt.

Doelen meer- en hoogbegaafdheid:

 • De leerlingen in de verrijkingsklas werken per periode aan een eigen leerdoel.
 • Verrijking is een standaard onderdeel op de weektaak vanaf groep 3.
 • Leerlingen (vanaf groep 4)  kijken zelf kritisch naar het lesdoel en maken in overleg met de leerkracht keuzes in de lesstof.
 • Streefdoel lijkt niet haalbaar. Mogelijk verplaatsen naar 2024/2025. 
 • Leraren leren tijdens een bijeenkomst hoe zij basislessen zo aan kunnen passen dat ze uitdagend worden voor leerlingen die het lesdoel al beheersen.

Doelen burgerschapsvorming:

 • Het beleidsplan Burgerschap is geactualiseerd.

Doelen sociaal emotionele ontwikkeling:

 • Er is een beleidsplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling opgesteld, waaronder het bijstellen van het respectprotocol. 

Doelen cultuureducatie:

 • Het cultuurplan is bijgesteld.
 • Er is een totaaloverzicht van de excursies waaronder de bezoeken aan musea.