Schoolontwikkeling

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons jaarplan. Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2022-2023 is er ook weer hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de school, er is weer veel bereikt. Een samenvatting van de behaalde doelen:

Doelen kleutergroepen: 

 • In de groepen 2 is het kleuterrapport geïntroduceerd. De groepen ontvangen tweemaal per jaar een rapport.
 • Voor de groepen 1 is een diploma ontworpen. De leerlingen in de groepen 1 ontvangen aan het einde van het schooljaar een diploma.

Doelen Leren Zichtbaar Maken (LZM):

 • De leerkrachten weten wat de impact van het lesgeven is om het leren (m.b.v. LZM) bij alle leerlingen te vergroten.
 • De leerkrachten zijn zich bewust van hun handelen en het effect hiervan op de leerprocessen van de leerlingen.
 • De leerkrachten weten hoe alle leerlingen te activeren, zodat er maximaal doelgericht geoefend wordt en daarmee het leerrendement toeneemt.

Taal: 

Voor de groepen 4 t/m 6 is de nieuwe taal-en spellingmethode ingevoerd. (Taal Actief)

 

Lezen: 

 • De school heeft verschillende schoolbrede activiteiten voor leesbevordering georganiseerd.
  • Iedere klas heeft een aantrekkelijke leesomgeving.
  • De leerlingen komen in aanraking met boeken uit verschillende genres.
  • De leerlingen vanaf begin groep 3 tot en met groep 8 lezen iedere dag gedurende tenminste 15 minuten in hun boek. 

Meer en hoogbegaafdheid: 

 • Het screeningsinstrument ZOOV+ is ingezet bij de kleuters en nieuwe leerlingen.
 • Er zijn nieuwe materialen aangeschaft voor de kleuters en deze zijn geïntroduceerd.

Klassenmanagement: 

 • In de groepen 2 en 3 wordt gewerkt met twee verschillende weektaken: een basisgroep en een meer-groep. 
 • In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met Weektaak.com waarbij er gedifferentieerd wordt binnen de vakgebieden, passend bij het niveau van de leerling. 

Cultuureducatie: 

 • Door de inzet van SEP, dé organisatie voor duurzame kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs en speciaal onderwijs van Amsterdam, hebben de groepen 3 en 4 beeldende vorming lessen gekregen van een vakdocent. 
 • Door de inzet van SEP, dé organisatie voor duurzame kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs en speciaal onderwijs van Amsterdam, hebben de groepen 1 en 2 dramatische vorming lessen gekregen van een vakdocent. 

Scholing: 

 • De leerkrachten van de groepen 1 / 2 hebben aanvullende scholing gevolgd over de observatiemethode Mijn Kleutergroep. (MKG)
 • Twee medewerkers hebben de Post HBO opleiding ICT coördinator / I-coach 2 gevolgd.  
 • Eén medewerker heeft de bijscholing ‘Kanjertraining coach’ gevolgd. 
 • Het hele team heeft zich geschoold in de onderwijsontwikkeling Leren Zichtbaar Maken onder begeleiding van de Bazalt Groep.

Wat gaat er het komend schooljaar gebeuren?

Ook in het schooljaar 2023 - 2024 gaat het schoolteam aan de slag met het verbeteren van het onderwijs op onze school. De thema’s waarmee het team aan de slag gaat worden afgeleid van ons vierjarig schoolplan, de evaluatie van het schooljaarplan 2022 - 2023, de niet behaalde doelen van het schooljaarplan 2022 - 2023 en de doelen die voortvloeien uit het Koersplan van Florente basisscholen. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn de doelen waar wij als school aan gaan werken besproken en vastgelegd. 

 

Hieronder een samenvatting van een aantal doelen waaraan gewerkt wordt in het schooljaar 2023 - 2024.

 

Doelen Leren Zichtbaar Maken: 

 • De leerkracht weet hoe alle leerlingen te activeren, zodat er maximaal doelgericht geoefend wordt en daarmee het leerrendement toeneemt.
 • De leraren weten wat formatief handelen is en weten de leerling daarin te begeleiden. 
 • De leraren weten wat effectieve feedback is en weten dit in hun groep toe te passen.
 • De leerlingen vertonen meer eigenaarschap bij hun leren. 
 • De leerlingen worden meer oordeelsbekwaam over handelen.

Doelen Taal: 

 • Invoering van de taal-,  spellingmethode Taal Actief voor de groepen 7.
 • Er wordt een uniforme werkwijze gehanteerd. 
 • De leerkracht hanteert de terminologie zoals die aangeboden wordt bij Taalactief. 

Doelen Lezen: 

 • De leesbevorderende activiteiten, waarmee in 2022/2023 is gestart, worden verder uitgebreid. 
 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond taal/spelling.
 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond technisch lezen. 
 • Realiseren centrale bibliotheek.

Doelen Rekenen: 

 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld van de werkwijze rond rekenen, waaronder automatiseren, meten/tijd/geld, verhoudingen, redactiesommen. Deze zijn per leerjaar uitgewerkt.

Doelen DaVinci: 

 • Er is een kwaliteitskaart opgesteld per leerjaar voor de volgende onderdelen: 
  • invulling rode map
  • gebruik helikopter model
  • thema werkstukken
  • verwonderingsvragen

Doelen Mijn Kleuter Groep (MKG):

 • De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn in staat de observatiegegevens te analyseren en vast te leggen in MKG.
 • De cadeautjes (lesideeën) zijn ingevuld.
 • De weekplanning is in MKG ingevuld.
 • De doelen van MKG zijn gekoppeld aan de thema’s van Schatkist.
 • Kennis van de verschillende overzichten van MKG is eigen gemaakt.

Doelen meer- en hoogbegaafdheid:

 • De leerlingen in de verrijkingsklas werken per periode aan een eigen leerdoel.
 • Verrijking is een standaard onderdeel op de weektaak vanaf groep 3.
 • Leerlingen (vanaf groep 4)  kijken zelf kritisch naar het lesdoel en maken in overleg met de leerkracht keuzes in de lesstof.
 • Streefdoel lijkt niet haalbaar. Mogelijk verplaatsen naar 2024/2025. 
 • Leraren leren tijdens een bijeenkomst hoe zij basislessen zo aan kunnen passen dat ze uitdagend worden voor leerlingen die het lesdoel al beheersen.

Doelen burgerschapsvorming:

 • Het beleidsplan Burgerschap is geactualiseerd.

Doelen sociaal emotionele ontwikkeling:

 • Er is een beleidsplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling opgesteld, waaronder het bijstellen van het respectprotocol. 

Doelen cultuureducatie:

 • Het cultuurplan is bijgesteld.
 • Er is een totaaloverzicht van de excursies waaronder de bezoeken aan musea.