Ouderraad

De hulp van ouders/verzorgers is op school niet meer weg te denken. Veel activiteiten zouden zonder hun hulp niet kunnen plaatsvinden. De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders en twee vertegenwoordigers vanuit het schoolteam. Hierbij valt onder andere te denken aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, creatieve activiteiten, schoolreisjes, de avondvierdaagse, de eindmusical van groep 8 en nog veel meer.

De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, twee leerkrachten en algemene leden.

De OR beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en indien nodig, aan aanvullende leermiddelen. Wanneer er vacatures ontstaan in de OR, wordt er een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de OR en desgewenst ook een vergadering van de OR bijwonen.

De OR komt ongeveer 6 keer per jaar samen. Tijdens deze vergaderingen wordt gekeken welke activiteiten er het komende schooljaar georganiseerd moeten worden en uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd. Daarnaast worden de financiën besproken en komen lopende schoolzaken aan de orde.

Er is altijd minimaal een (vaste) vertegenwoordiger van de school aanwezig.

Openheid en bereikbaarheid is van groot belang voor een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Er wordt van elke OR-vergadering een notulen gemaakt. Mocht u inzage willen in de notulen en het financiële jaarverslag dan kunt u hiervoor een verzoek doen bij de voorzitter van de ouderraad.De OR is te bereiken via mailadres:  or@vdmv.nl


De vrijwillige ouderbijdrage

Onze school organiseert naast het vaste lesprogramma allerlei extra activiteiten. U kunt hierbij denken aan de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en de sportdagen. Maar ook aan culturele evenementen zoals culturele uitvoeringen en speldagen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad.

Om deze activiteiten te kunnen financieren vragen wij ouders/verzorgers jaarlijks een ouderbijdrage te betalen. De ouderbijdrage bedraagt € 40,84 per kind per schooljaar.

Dit bedrag wordt gebruikt voor festiviteiten en evenementen voor de kinderen, het aanschaffen van nieuwe en aanvullende leermiddelen en culturele evenementen.

 

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn er richtlijnen m.b.t. de ouderbijdrage opgesteld. Deze kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl. Uitgangspunt is dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren.

De school dient volgens de richtlijnen een schriftelijke overeenkomst met de ouders/verzorgers af te sluiten. Deze overeenkomst moet door de ouders/verzorgers ondertekend worden. In deze overeenkomst worden de volgende zaken geregeld:

  1. Het gaat om een vrijwillige bijdrage;
  2. In de overeenkomst wordt duidelijk aangegeven waaraan de gelden worden besteed. De mogelijkheid bestaat dat ouders/verzorgers aangeven om voor bepaalde onderdelen niet mee te betalen;
  3. De school kan, wanneer ouders/verzorgers door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, deze in zijn geheel of voor een gedeelte kwijtschelden.
  4. Wanneer u in het bezit bent van een stadspas kan hiervan ook de ouderbijdrage betaald worden.
    voor meer informatie klik hier

 

Het is onze intentie om uw kind(eren) een fijne schoolperiode te bezorgen, wij zijn van mening dat de extra activiteiten daarin een belangrijke rol spelen. Wij vertrouwen er op dat alle ouders/verzorgers het belang van de ouderbijdrage zullen onderkennen en deze ook betalen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan nooit leiden tot het uitsluiten van leerlingen aan activiteiten. Elk jaar doet de Ouderraad officieel verslag van de financiële boekhouding. Om de inning van de ouderbijdrage zo eenvoudig mogelijk te houden en onnodige kosten te beperken, is door de school en de Ouderraad besloten de ouderbijdrage middels automatische incasso te innen. Na ontvangst van uw machtiging wordt de ouderbijdrage jaarlijks begin oktober van uw rekening afgeschreven.

De voordelen van automatische incasso voor u en voor school zijn:
–  U kunt niet vergeten de ouderbijdrage te betalen.
–  Wij besparen hiermee overbodige bankkosten.
–  De betaling is elk jaar begin oktober, u komt dus niet voor verassingen te staan.
–  U kunt op elk gewenst moment de automatische incasso stopzetten.
–  Zodra uw kind van school gaat stopt de automatische incasso automatisch.
–  Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? Storneren kan binnen 8 weken.

Een machtigingsformulier zit in de welkomstenvelop. Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat de machtiging per kind wordt afgegeven en niet automatisch geldt voor broertjes en zusjes.

Aan de ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen de automatische incasso wordt gevraagd de jaarlijkse ouderbijdrage ad. € 40,84 te voldoen voor 1 oktober van elk jaar op rekening NL48 RABO 0157 0038 76 t.n.v. Florente inz. Van der Muelen-Vastwijk Ouderraad. Vermeldt u duidelijk om welk kind of kinderen uit welke groep(en) het gaat! Heeft u meerdere kinderen op school, dan kunt u spreiding toepassen, waarbij wij u vragen uw totale bijdrage voor 1 januari te voldoen.