Structuur van de organisatie

▪ Groepsleerkrachten dragen de zorg voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen en het
  uitvoeren van het lesprogramma. De vaste groepsleerkracht is eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor
  de ouders/verzorgers. 

▪ De bouwcoördinatoren sturen de leerkrachten in hun bouw aan. De taken zijn vastgelegd in het
  deelbeleidsplan ‘bouwcoördinatie’. 

▪ Bouwcoördinatoren dragen zorg voor het bespreken van de leerstofonderdelen en het uitvoeren van het
  jaarprogramma in hun bouw. Zij overleggen hierover met de directie. 

▪ Een belangrijk onderdeel zijn de bouw vergaderingen, waarin de kennis en vaardigheden worden vertaald
  naar het onderwijs in de groepen. 

▪ Alle teamleden maken deel uit van verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor
  het verbeteren van een specifiek aandachtsgebied binnen de school. Elke werkgroep wordt afgevaardigd
  door een kartrekker. De taken en verantwoordelijkheden van de kartrekkers zijn vastgelegd. 

▪ De werkgroepen houden zich bezig met de schoolontwikkeling
  Ook zijn zij voor de teamleden vraagbaak over hun specifieke aandachtsgebied.