Medezeggenschapsraad

Wat is een MR en hoe werkt het?

Elke school moet op grond van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) een MR instellen. De MR is een belangrijk orgaan in school. Zij zijn de vertegenwoordigers van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Concreet houdt een MR zich bezig met diverse onderwerpen die betrekking hebben op lopende schoolzaken, overheidsbeleid, feedback van de ouders, e.d.

De zaken die dit schooljaar aan de orde komen zijn:

  • Personeelsbezetting van de school (functie formatie)
  • Communicatiebeleid van onze school
  • De schoolbegroting
  • Het schoolplan
  • Verrijkingsbeleid
  • Spreidingsbeleid in Weesp

 

Kandidaatstelling

Zowel vanuit de oudergeleding als personeelsgeleding kan een kandidaat zich verkiesbaar stellen. Voor de ouders gebeurt dit, indien er een vacature ontstaat, via een oproep in de Nieuwsbrief. Bij het personeel wordt een kandidaat gekozen door een uit de leerkrachten. Dienen zich geen nieuwe kandidaten aan, dan blijft de huidige MR zitten tot er nieuwe ouders en leerkrachten zijn benaderd en deze uiteindelijk worden geïnstalleerd. MR-leden worden voor 3 jaar gekozen.

In onze MR zitten namens de ouders:
Karin Rebel (voorzitter)  (ouder van Ilona en Oliver)
Nynke Anjema               (ouder van Lucas en Mathis)
Hans Clemens                (ouder van Anna en Eva)

 

In onze MR zitten namens de leerkrachten:

Claire Bartels              (leerkracht groep 5b) 

Roderick Groot            (gymdocent)

Stephanie de Boer       (leerkracht Dolfijnen)

 

U kunt ons per mail bereiken via: mr@vdmv.nl

 

De volgende MR vergaderdata zijn:

maandag 8 april 2024

maandag 27 mei 2024

dinsdag 2 juli 2024

 

GMR 

De GMR

Besturen met meer scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarmee kan het bevoegd gezag in een keer zaken die voor de meerderheid van de scholen van gemeenschappelijk belang zijn afhandelen met de GMR, zonder dat alle afzonderlijke MR-en moeten worden geraadpleegd.

 

In de GMR van Florente basisscholen zitten namens de VDMV:

Carlinka Vonk         (leerkracht groep 3a) 

Claire Bartels         (leerkracht groep 5b)

Ouder (vacature)