Onze zorg

Het ondersteuningsplan is een zeer beknopte weergave van ons volledige ondersteuningsplan. Het volledige
ondersteuningsplan is te lezen hier op de website. In dit plan wordt beschreven op welke wijze de Van der
Muelen-Vastwijkschool invulling geeft aan passende ondersteuning op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Een grote kracht van onze school is de inzet op preventie. Door kinderen systematisch te volgen en daarmee
vroegtijdig te signaleren wanneer ze extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen wij kinderen adequaat
begeleiden. Vaak kunnen daardoor ernstige leerachterstanden, werkhoudings- en gedragsproblemen voorkomen worden. Ook kinderen met een grote ontwikkelings- of leervoorsprong, of kinderen met een eigen leerstijl, worden opgemerkt. Voor deze kinderen wordt een passende aanpak ingezet.
Onze school zet een stevige basis neer bij de kernvakken: rekenen-wiskunde, (begrijpend) lezen en spelling. Naast kennis leren onze kinderen diverse strategieën bij de kernvakken toe te passen en ontdekken ze hun eigen leerstrategie. Zaken die hierbij belemmerend werken zoals taakaanpak, zelfstandigheid en executieve functies worden besproken en zo adequaat mogelijk opgelost. In de groepen 3 wordt extra ingezet op een goede leesontwikkeling en het ervaren van leesplezier. Het fundament hiervoor wordt al gelegd bij de kleuters. Vanaf de kleuterklassen worden alle kinderen nauw gevolgd in hun brede ontwikkeling. Vanuit de zorg wordt er in de brede ontwikkeling gekeken naar cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, motoriek en werkhouding.

 
Uitgangspunten van de zorg

• Wij streven ernaar kinderen die moeilijkheden in het leerproces ondervinden zoveel
  mogelijk binnen de eigen groep hulp te bieden, vaak met kindspecifieke doelen, en in enkele
  gevallen door te werken op een eigen niveau, naast de reguliere methode.
• Kinderen die eenvoudige leer- en gedragsproblemen hebben proberen wij intern
  specialistische hulp te bieden. Wij willen ze daarbij leren zo adequaat mogelijk om te gaan
  met deze problemen. Daarnaast maken wij gebruik van externe hulp als deze nodig is voor
  het goed begeleiden van deze kinderen.
• Wij maken gebruik van het LVS (leerlingvolgsysteem van CITO, KanVAS en MRT). Ook
  voeren wij eenvoudige reken- en leesonderzoeken uit. Wanneer dit onvoldoende informatie
  biedt, wordt het kind aangemeld voor een extern onderzoek. Dit kan via doorverwijzing van
  de huisarts, eigen inbreng van ouders in overleg met IB-er en leerkracht, maar ook via ons
  samenwerkingsverband Unita

 

Voor breder zorg, hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, werken wij samen met het Ouder Kindteam en het Sociaal wijkteam van gemeente Amsterdam.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Ouder en Kindteam Amsterdam