Onze zorg

Het ondersteuningsplan is een zeer beknopte weergave van ons volledige ondersteuningsplan. Het volledige
ondersteuningsplan is te lezen hier op de website. In dit plan wordt beschreven op welke wijze de Van der
Muelen-Vastwijkschool invulling geeft aan passende ondersteuning op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Een grote kracht van onze school is de inzet op preventie. Door kinderen systematisch te volgen en daarmee
vroegtijdig te signaleren wanneer ze extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen wij kinderen adequaat
begeleiden. Vaak kunnen daardoor ernstige leerachterstanden, werkhoudings- en gedragsproblemen voorkomen worden. Ook kinderen met een grote ontwikkelings- of leervoorsprong, of kinderen met een eigen leerstijl, worden opgemerkt. Voor deze kinderen wordt een passende aanpak ingezet.
Onze school zet een stevige basis neer bij de kernvakken: rekenen-wiskunde, (begrijpend) lezen en spelling. Naast kennis leren onze kinderen diverse strategieën bij de kernvakken toe te passen en ontdekken ze hun eigen leerstrategie. Zaken die hierbij belemmerend werken zoals taakaanpak, zelfstandigheid en executieve functies worden besproken en zo adequaat mogelijk opgelost. In de groepen 3 wordt extra ingezet op een goede leesontwikkeling en het ervaren van leesplezier. Het fundament hiervoor wordt al gelegd bij de kleuters. Vanaf de kleuterklassen worden alle kinderen nauw gevolgd in hun brede ontwikkeling. Vanuit de zorg wordt er in de brede ontwikkeling gekeken naar cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, motoriek en werkhouding.

 
Uitgangspunten van de zorg

• Wij streven ernaar kinderen die moeilijkheden in het leerproces ondervinden zoveel
  mogelijk binnen de eigen groep hulp te bieden, vaak met kindspecifieke doelen, en in enkele
  gevallen door te werken op een eigen niveau, naast de reguliere methode.
• Kinderen die eenvoudige leer- en gedragsproblemen hebben proberen wij intern
  specialistische hulp te bieden. Wij willen ze daarbij leren zo adequaat mogelijk om te gaan
  met deze problemen. Daarnaast maken wij gebruik van externe hulp als deze nodig is voor
  het goed begeleiden van deze kinderen.
• Wij maken gebruik van het LVS (leerlingvolgsysteem van CITO, KanVAS en MRT). Ook
  voeren wij eenvoudige reken- en leesonderzoeken uit. Wanneer dit onvoldoende informatie
  biedt, wordt het kind aangemeld voor een extern onderzoek. Dit kan via doorverwijzing van
  de huisarts, eigen inbreng van ouders in overleg met IB-er en leerkracht, maar ook via ons
  samenwerkingsverband Unita

 

Extra ondersteuning 

Extra hulp of begeleiding wordt op de eerste plaats gegeven door de groepsleerkracht in de klas. Hierbij kan extra ondersteuning komen van de bouwondersteuner of de onderwijsassistent. De groepsleerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de extra hulp en steun die gegeven wordt aan kinderen. Deze hulp en steun kan bestaan uit preteaching, extra instructie na de uitleg, extra hulp na een toets en/of het werken aan hiaten. Deze extra hulp of begeleiding wordt altijd besproken met de ouders.

 

Voor breder zorg, hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, werken wij samen met het Ouder Kindteam en het Sociaal wijkteam van gemeente Amsterdam.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Ouder en Kindteam Amsterdam

 

Passend Onderwijs

 

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen de verantwoordelijkheid hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school heeft de taak om de leerling een passende onderwijsplek te bieden. De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of de leerling extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het SOP vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school of speciaal onderwijs binnen ons samenwerkingsverband Unita. 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven op welke manier onze school passend onderwijs realiseert.
●             Het niveau van de basisondersteuning
●             Welke extra ondersteuning onze school kan bieden
●             Hoe deze ondersteuning is georganiseerd
●             Wat de ambities zijn.

Op onze school zijn alle kinderen welkom. Wij houden hierbij rekening met het toelatingsbeleid binnen de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt voor kinderen met extra zorg (ondersteuning of specialisme) op basis van onderstaande criteria vastgesteld of plaatsing mogelijk is. Onder kinderen met extra zorg (ondersteuning of specialisme) wordt verstaan:
●             Geïndiceerde leerling
●             Gedragsproblemen in combinatie met 1 of meerdere stoornissen
●             Laag IQ in combinatie met 1 of meer stoornissen. 

Criteria voor het plaatsen van een kind zijn: het aantal zorgkinderen in een klas, de samenstelling van de klas, de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs aan de andere kinderen en of er een doorgaande lijn geboden kan worden (kan deze leerkracht de zorg bieden en kunnen de volgende leerkrachten dit ook). 

Dit is een zeer beknopte weergave van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het volledige SOP is te lezen op onze website.

 

Grenzen van de school

Onze school heeft zich gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid en leesonderwijs. Naast deze specialismen legt onze school het accent op preventie waarbij motorische- werkhoudings- gedrags- en leerproblemen zoveel mogelijk voorkomen worden. We kunnen kinderen met een IQ van 80-85 ondersteuning geven mits dit niet gecombineerd is met andere problematieken.

 

Onze school is niet gespecialiseerd in zware gedragsproblemen, meerdere stoornissen in combinatie met zwaardere gedragsproblemen of kinderen met lichamelijke beperkingen die specialistische hulp nodig hebben. De kennis is hiervoor niet aanwezig binnen de school. 

 

Onze school gaat uit van haar eigen kracht en we blijven ons hierin ontwikkelen.