Onze zorg

“Er is oog voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen en ouders geven aan dat ze zich gezien voelen.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.
Lezen/ Beginnend lezen en Omgaan met Verschillen
Bij de overgang van de kleutergroepen naar groep 3 is bij de leerkrachten van groep 3 d.m.v. het leerlingvolgsysteem en de overdracht van de leerkrachten, bekend welke kinderen er tot een risicogroep t.a.v. het lezen behoren. Tijdens het lopende schooljaar kan de samenstelling van het groepje kinderen, dat moeite heeft bij het leren lezen, veranderen. Er wordt regelmatig een signaleringstoets afgenomen. De uitslag van deze toetsen geeft het niveau aan. Wanneer de leerlingen onder het niveau scoren worden zij in het BOV-groepje geplaatst.
Deze leerlingen hebben extra zorg en ondersteuning nodig. Zij krijgen heel veel extra instructie en begeleiding van de leerkracht. De leerkracht leest alles samen met hen, bespreekt de oefenstof samen en maakt deze ook samen met deze leerlingen.
De instructie voor het lezen houdt in dat we, voordat we gaan lezen duidelijk met de kinderen bespreken wat de bedoeling van de les is. Om het lezen sneller te laten verlopen en de kinderen te leren om de woorden te clusteren, d.w.z. niet meer te spellen maar direct te herkennen aan een aantal bij elkaar horende letters, lezen we elke dag ook zgn. wisselrijtjes. Deze wisselrijtjes bestaan uit woorden die aan het eind het zelfde zijn zoals: moe, toe, doe, koe of uit woorden met eenzelfde begin- en eindletter zoals: mug, mag, maag, meug. Deze rijtjes sluiten aan bij de leeskern waar de groep op dat moment mee bezig is. Ook wordt aan de ouders gevraagd om thuis met hen te lezen.

 

Rekenen
Onze rekenmethode WIG (Wereld in Getallen) werkt op 3 niveaus. Leerlingen die op het laagste niveau werken voldoen aan de minimumeisen. De leerlingen krijgen veel extra instructie. Bij hoge uitzondering krijgt een leerling een eigen leerlijn met een eigen programma.

 

De leeskliniek
Vanaf het schooljaar 2017-2018 verandert de opzet van de leeskliniek. Er is speciale begeleiding voor kinderen die belemmeringen ondervinden bij het leren lezen. Door speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten wordt individuele hulp geboden met specifiek daarvoor bestemde programma’s. De doelstelling is het bevorderen van de leesmotivatie en het verhogen van het leesniveau.

 

De taalklas
In Weesp zijn 3 Taalklassen. Eén van die taalklassen is gevestigd in de Van der Muelen-Vastwijkschool. In deze Taalklas zitten kinderen van de Triangel en van de Van der Muelen-Vastwijkschool, die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van taal. In de Taalklas besteden we vooral aandacht aan woordenschat en begrijpend lezen. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan 2x in de week een uur naar de Taalklas. In overleg met de IB-ers wordt bekeken welke kinderen in aanmerking komen voor de Taalklas.

 

Dyslexie en dyscalculie
Op onze school hebben wij een dyslexie- en dyscalculieprotocol. Bij de handelings activiteiten zullen wij zoveel mogelijk gebruik maken van de volgende handelingsprincipes:
Accepteren en Begrijpen:
Het kind inzicht laten krijgen in wat dit betekent en welke gevolgen daaraan vastzitten; de klas bekend maken met dyslexie of dyscalculie en wat dit voor het kind betekent.
Compenseren:
Het kind leren haar of zijn sterke kanten te gebruiken om de tekortkomingen op het gebied van spelling, technisch lezen en rekenen te compenseren.
Dispenseren:
Het kind krijgt extra tijd bij het maken van toetsen en bij andere opdrachten die veel lees- en schrijftijd vragen.
Extra leerhulp:
Extra leerhulp kan worden gegeven door de leerkracht in de klas.

 

Extra ondersteuning
Extra hulp of begeleiding wordt door de groepsleraar in de klas gegeven of door de klassenassistent. Dit kan gaan om pre-teaching, extra instructie na de uitleg, extra hulp na een toets en werken aan hiaten. Deze extra hulp of begeleiding wordt altijd besproken met de ouders.

 

Leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbesprekingen per bouw worden de teamleden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de resultaten. Dit bouwoverleg heeft twee functies: de teamleden adviseren elkaar. Het is in het belang van de leerling dat alle leerkrachten op de hoogte zijn, omdat de begeleiding in een vervolgklas door moet gaan. Ook worden zorgleerlingen in het zorgteam ( IB-ers, directie) van school besproken.