Onze visie

Persoonlijke ontwikkeling:


“Leren begint met inspireren”

Een belangrijke pijler in onze school is de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij gaan wij uit van de individuele behoefte van de leerling op initiatief van de leerling, leerkracht of ouders.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een essentieel onderdeel. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfbewust zijn, dat ze een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Wij werken eraan dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen, die daardoor het zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen.

Wij ondersteunen de leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om voor zichzelf op te komen, hun eigen leven vorm te geven en het ontdekken van interesses, leerstijl en talenten. Wij werken aan het vergroten van de zelfkennis. Dat betekent onder meer: reflectie op de persoonlijke kwaliteiten, leren omgaan met tegenslagen, weerbaarheid en zelf keuzes maken.

 

Leren: kennis en vaardigheden

De basiskennis en -vaardigheden van de kernvakken: lezen, taal, schrijven en rekenen-wiskunde vormen het fundament onder de ontwikkeling. Onze school ziet het als een belangrijke taak om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben voor hun verdere leven.

Naast de kernvakken vinden wij het belangrijk kennis en inzicht mee te geven op het gebied van de Engelse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, ICT, bewegingsonderwijs voor gr. 1 t/m 8 en de maatschappij (levenswijzen en culturen).

Om succesvol te zijn, hebben leerlingen naast kennis een aantal vaardigheden en attitudes nodig zoals zelfdiscipline, samenwerken, reflecteren op leerproces, onderzoekende en kritische houding, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en denken in samenhang.

Door de toepassing van de nieuwste inzichten vanuit Boeiend onderwijs op onder meer het gebied van breinkennis en technologische ontwikkeling wordt een uitdagende leeromgeving gecreëerd.

 

Creativiteit

Creativiteit is naast kennis en persoonlijke ontwikkeling een onmisbare schakel in de brede ontwikkeling van de kinderen.
Wij onderscheiden twee vormen van creativiteit: innovatief en expressief.

Innovatief:
In onze complexe en steeds sneller veranderende wereld wordt veel van mensen gevraagd. Innovatief denken wordt steeds belangrijker. Op onze school stimuleren wij kinderen om creatief en innovatief te denken en te handelen.
Wij helpen kinderen vanuit een onderzoekende houding te durven loslaten, nieuwe wegen in te slaan, flexibel te zijn en te blijven leren vanuit brede interesses.

Expressief:
Vanuit onze visie op de brede ontwikkeling van kinderen besteden wij veel aandacht aan de expressieve ontwikkeling. Er is binnen onze school een doorgaande lijn in het bijbrengen van kennis en vaardigheden op het gebied van tekenen, drama, muziek, handvaardigheid, kunst en cultuur (excursies). Hierbij werken wij samen met interne en externe specialisten. De vakken muziek en beeldende en dramatische vorming worden gegeven door vakdocenten.

Op deze manier leren de kinderen ook hun talenten op deze gebieden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om met bewondering te kunnen genieten van creatieve uitingen van zichzelf en van anderen. Bezoeken aan culturele instellingen maken daar onderdeel vanuit.