Toelatingsbeleid Weesp

Betreft: Informatie over het toelatingsbeleid op de basisscholen in Weesp

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

In de gemeente Weesp bestaat een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.
Het aanmelden en het toedelen van een plaats op een basisschool verloopt bij alle basisscholen op
dezelfde wijze. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft op een plaats op een basisschool en
de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Met deze gezamenlijke
aanpak willen wij er mede voor zorgen dat een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp
behouden blijft.

De deelnemende scholen/besturen zijn:
• Jozefschool (bestuur: ASKO)
• De Hobbedob (bestuur: Talent Primair)
• De Triangel (bestuur: Talent Primair)
• Brede School Kors Breijer (bestuur: Spirit basisscholen)
• De Terp (bestuur: Spirit basisscholen)
• Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Spirit basisscholen)

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd als u dit doet vóór de
sluitingsdatum. De exacte sluitingsdatum die voor u van toepassing is, staat verderop in deze brief
vermeld.
Om uw kind aan te melden, is het noodzakelijk dat u het bijgaande aanmeldingsformulier ingevuld en
ondertekend bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Hierbij is het van belang dat u op het
formulier zoveel mogelijk basisscholen (tenminste 4) in volgorde van voorkeur opgeeft. Ook als een
ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het
aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig meerdere voorkeuren te vermelden.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u een bewijs van
aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is.
Controleer of alle gegevens correct zijn verwerkt.

Aanmelden kinderen uit Weespersluis of Leeuwenveld
Voor kinderen die in Weespersluis (komen) wonen, start per 1 augustus 2018 Brede School
Weespersluis (besturen: ASKO, Spirit en Talent Primair). In afwachting op de oplevering van de
nieuwbouw begint deze nieuwe school op de tijdelijke locatie Papenlaan voor alle groepen. De
informatie in dit document geldt alleen voor de aanmelding in groep 1. Voor de overige groepen geldt
een andere procedure, die is te vinden op www.bsweespersluis.nl. Alleen als u in Weespersluis of
Leeuwenveld woont of komt wonen, kan u uw hun kind voor deze school aanmelden door het
aanmeldformulier op één van de bovengenoemde scholen in te leveren (en na 1 september 2018 op
de Papenlaan). U bent dan verzekerd van een plaats op deze school.
Indien gewenst kan u op het aanmeldformulier ook andere scholen in Weesp opgeven. In dat geval
gelden de regels voor de plaatsing die deze zes scholen hanteren. Belangrijk om te weten is het
volgende: Als u in Weespersluis of Leeuwenveld komt wonen of woont en uw kind op een van de
bestaande 6 basisscholen inschrijft, hebt u totdat de scholen in Weespersluis hun stichtingsnorm
hebben bereikt geen mogelijkheid om over te stappen naar een van de basisscholen in Weespersluis.

Het toedelen van plaatsen
Drie keer per jaar komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de
medezeggenschapsraden en de schoolbesturen bijeen om alle aanmeldingen voor een bepaalde
periode te verwerken. De plaatsing verloopt geautomatiseerd. Het moment van aanmelden (tussen 2
jaar en de sluitingsdatum) speelt hierbij geen rol.
Tijdens de plaatsing worden eerst de kinderen geplaatst van wie al een ouder broertje of zusje op de
school zit; zij zijn op deze school gegarandeerd van een plaats. Daarna komen de overige
aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp woonachtig zijn, aan bod. Wanneer er op
een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal geloot worden. Indien hiervan sprake is, loot uw
kind mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de scholen waarvoor u uw
voorkeur opgegeven heeft.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de kinderen die
mogelijk extra aandacht/ondersteuning nodig hebben, naar evenredigheid op de zes scholen
geplaatst. Hierbij worden de door de ouders opgegeven volgorde van voorkeurscholen strikt gevolgd.
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk vijf maanden voordat hij/zij 4 jaar wordt,
bericht op welke school een plek gereserveerd is. Daarna volgt de definitieve inschrijving.
N.B. Wanneer u in Weespersluis of Leeuwenveld komt wonen of woont en u heeft uw kind bij Brede
School Weespersluis aangemeld, geldt deze bovenstaande werkwijze niet. U bent verzekerd van een
plaats op deze school.

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier
U moet het aanmeldingsformulier op tijd inleveren bij de school van uw eerste voorkeur en hierbij in
volgorde meerdere scholen van voorkeur op geven. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de
geboortedatum van uw kind (zie tabel hieronder).
Het aanmeldformulier moet op de genoemde datum in bezit van de school zijn. Is dit geen werkdag,
dan dient u het formulier uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de genoemde datum op de
school ingeleverd te hebben.

Periode:        Uw kind is geboren tussen:             Sluitingsdatum:
1.                    1 januari – 30 april                              1 juni
2.                    1 mei – 31 augustus                           1 november
3.                    1 september – 31 december             1 maart

Toelichting:
– wanneer uw kind geboren is in periode 1 of 2 dient u het aanmeldformulier in te leveren vóór
de genoemde datum van het jaar voorafgaand aan het startjaar (4 jaar) van uw kind;
– wanneer uw kind geboren in periode 3 dient u het aanmeldformulier in te leveren vóór 1 maart van
het startjaar (4 jaar) van uw kind.

Op de websites van onze scholen vindt u informatie over het onderwijs en de activiteiten.
Wij raden u aan om meerdere scholen te bezoeken.
Graag ontvangen wij u op onze school.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolbesturen van de basisscholen in Weesp

Mevrouw M. Groenendaal – De Hobbedob
Mevrouw R. Rövekamp – Brede School Kors Breijer
De heer A. Westerink – Van der Muelen-Vastwijkschool
De heer R. Slok – De Terp en Brede School Weespersluis
De heer M. Tabak – De Triangel
De heer R. Pontman – Jozefschool