Extra vrij

Wanneer het onmogelijk is uw vakantie op te nemen binnen de schoolvakanties dient u een verlofaanvraag te doen. Dit doet u door het invullen van een verlofaanvraag via uw digidDuif account.

Bij het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties volgt de school de regels van de leerplichtwet. Deze regels vindt u binnen uw digiDuif account bij de documenten onder het kopje “informatie folder verlof“.

Als u een verlofaanvraag wilt doen, gaat u hiervoor naar www.digiduif.nl. U logt in en kiest “alle opties tonen”. Hier vindt u de verlofaanvraag.
Als het een verlofaanvraag betreft voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties, vragen wij u de “werkgeversverklaring” in te vullen. Ook deze vindt u  bij de documenten.
Als u alles ingevuld heeft, komt de aanvraag binnen bij de directie en krijgt u via de mail reactie of de aanvraag goed of afgekeurd wordt.

Een aanvraag moet minstens 10 weken van tevoren worden ingediend. Aanvragen voor extra vakantie buiten de schoolvakanties kunnen niet gehonoreerd worden, tenzij uit de bijgevoegde werkgeversverklaring blijkt, dat het onmogelijk is om in de vastgestelde vakanties weg te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar is. Bij eenmansbedrijven (zo staat het expliciet in de wet) kan ook verlof buiten de schoolvakanties gegeven worden. Het moet hierbij wel gaan om de enige mogelijkheid voor een gezinsvakantie in het schooljaar en dus niet om een tweede vakantie! Ook voor bijzondere verlofdagen, bruiloften, begrafenissen e.d., moet een aanvraag worden ingediend, zodat wij altijd kunnen verantwoorden waar uw kind is.

In de eerste twee weken van een schooljaar kan nooit verlof worden gegeven, zo staat in de leerplichtwet.

De school is sinds mei 2017 verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim vanaf een halve dag te melden bij de leerplichtambtenaar.

Leerplicht

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. De meeste kinderen komen de dag nadat ze vier jaar geworden zijn op school. Vanaf deze dag zijn de kinderen schoolplichtig, d.w.z. dat het verplicht is de school regelmatig te bezoeken. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig, d.w.z. dat het niet zonder geldige reden mag verzuimen.