Schoolontwikkeling

“Er is een duidelijke visie op de ontwikkeling van de school.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons “verbeterplan” (jaarplan). Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de Cito resultaten, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

 

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2018-2019 is er ook weer hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de school. Samen hebben wij onder andere het volgende bereikt.:

Samenwerkend leren:

De leerkrachten kunnen de coachende en observerende houding steeds meer toepassen.

 • De gesprekken met kinderen zijn gedurende de lessen vooral toegespitst op hoe de kinderen leren (proces van samenwerkend leren)
 • De leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces waardoor de rol van de leerkracht meer coachend en observerend is.
 • De 8 deelvaardigheden van Samenwerkend leren worden toegepast bij de Da Vinci lessen.
 • De leerlingen kunnen minimaal 4 deelvaardigheden met succes toepassen;
 • Leerlingen en leerkrachten hebben kennis gemaakt bij de WO vakken met het stellen van verwonderingsvragen en  hogere denkorde vragen (Taxonomie van Bloom).

Meer- en hoogbegaafdheid en de methode Da Vinci (wereldoriënterende vakken):

Samen met de werkgroepen Da Vinci, klassenmanagement, samenwerkend leren en ICT zijn er scholen bezocht die werken met de methode Da Vinci. Dit met als doel om tot een goed voorstel te komen op welke wijze de Da Vinci methode aansluit bij meer- en hoogbegaafde leerlingen en om een keuze te maken uit de verschillende werk- en organisatievormen.

Andere ontwikkelpunten van het afgelopen schooljaar zijn:

 • Leerlingen en leerkrachten hebben kennis gemaakt met het stellen van verwonderingsvragen Leerkrachten hebben kennis gemaakt met het stellen van vragen vanuit de Taxonomie van Bloom.
 • Het compacten en verrijken in groep 4 is geborgd.
 • Schrijven: de methode Krullenbol is ingevoerd
 • Begrijpend lezen: de methode Nieuwsbegrip is ingevoerd

Kindgesprekken groepen 7 en 8:

De kindgesprekken zijn in groep 6 geïntroduceerd. De kindgesprekken in groep 7 en 8 zijn geëvalueerd en geborgd.

ICT:

De leerlingen uit groep 3 en 4 kunnen een Chromebook opstarten en afsluiten. Ze kunnen via Cool de educatieve software gebruiken

Onze school heeft nog meer doelen gerealiseerd. We hebben er voor gekozen een korte opsomming te geven. Een volledig overzicht en evaluatie van het jaarplan 2018-2019 is bij de directie op te vragen.

 

Wat gaat er in schooljaar 2019-2020 gebeuren?

De doelen uit het schooljaarplan 2019 – 2020 zijn dusdanig geformuleerd dat deze aan het einde van het schooljaar toetsbaar zijn. We hebben er voor gekozen niet alle doelen te beschrijven maar een aantal doelen toe te lichten. Het volledige jaarplan 2019 -2020 is bij de directie op te vragen.

Het langere termijn doel is dat onze kinderen worden uitgedaagd tot een brede ontwikkeling. Om dit te realiseren is het belangrijk dat leerkrachten een coachende rol gaan vervullen.

Visiegericht

De leerkrachtvaardigheid voor het voeren van een kindgesprek is vergroot.

De leerling heeft meer zicht op zijn eigen ontwikkeling.

De leerling heeft zicht op zijn sterke en minder sterke kanten.

De leerkracht stelt duidelijke leerdoelen bij de vakken: taal, spelling, rekenen, schrijven en Da Vinci.

De leerling kan voor zichzelf bepalen of het gestelde leerdoel haalbaar is of bijgesteld moet worden op zijn/haar niveau.

Da Vinci

De leerkracht is in staat gerichte vragen te stellen om bij de leerlingen de voorkennis te activeren en de leerling is in staat om een eenvoudige onderzoeksvraag te formuleren.

Er zijn kasten en materialen aangeschaft om de lessen goed te kunnen uitvoeren en de materialen op te bergen.

Alle lessen zijn ‘pakklaar’ gemaakt

Het helikoptermodel wordt in alle groepen toegepast en is tussentijds geëvalueerd.

Het maken van een themawerkstuk is bij de groepen 5 t/m 8 geïntroduceerd.

 • de leerkracht kan uitleggen hoe een themawerkstuk gemaakt wordt en wat de doelen hiervan zijn.
 • de leerling kan een eenvoudig themawerkstuk maken.

In alle groepen 3 t/m 8 zijn er excursies gepland die betrekking hebben op een Da Vinci thema.

Boeiend Onderwijs

De boeiende lessen zijn geanalyseerd/geëvalueerd en geborgd

Bij de lessen taal, spelling, rekenen, Da Vinci en schrijven zijn de lessen boeiend gemaakt.

Samenwerkend leren:

In elke groep hangt de puzzel SWL

In elke groep hangt de juiste poster met deelvaardigheidsdoelen

Leerkrachten hebben kennis welke vragen specifiek gesteld kunnen worden (leerkrachtgedrag)

Elke week wordt er een creërende SWL opdracht gegeven.

Elke leerkracht heeft minimaal 2 klassenconsultaties gedaan

Leerkrachten zijn in staat de 8 deelvaardigheden te benoemen en te verduidelijken.

Er zijn creërende lessen ontwikkeld bij Da Vinci (uitbreiding van de bestaande lessen).

Tijdens bouwoverleggen is het SWL geëvalueerd.

M.b.v. het ik-rapport kunnen de leerlingen hun eigen ontwikkeling inschalen op de deelvaardigheden van SWL.

Meer- en hoogbegaafdheid

Er is scholing bij de leden van de FW geweest over de leerlijn executieve functies

Er is scholing bij de leden van de FW  geweest over de leerlijn leren leren

In de groepen 3 is er gekeken naar het compacten en verrijken op het gebied van rekenen

beginsituatie

 • waar kan er compact/verrijkt worden
 • uitproberen compacten/verrijken
 • vastleggen van de bevindingen

De leerkrachten kunnen m.b.v. de waaier van Bloom hogere denkorde vragen stellen.

Communicatie

Ouder-/kindgesprekken zijn gehouden bij de groepen 6, 7 en 8. De werkwijze is geëvalueerd, bijgesteld en vastgelegd.

Er is vastgelegd en gecommuniceerd naar de ouders wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van de ondersteuning die de school kan bieden in haar zorg voor de leerlingen.

Leerkrachten kunnen aangeven wat het doel is van een gesprek en kunnen tijdens een gesprek aangeven wat de mogelijkheden/beperkingen van de school zijn.

Er is een communicatietraining geweest tijdens een studiedag.