“Er is een duidelijke visie op de ontwikkeling van de school.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Als school vinden wij het belangrijk om alert te blijven en te reageren op de voortdurend veranderende maatschappij. Wij staan open voor nieuwe inzichten, maar zijn wel kritisch. Wij maken bewuste keuzes bij het opstellen van ons “verbeterplan” (jaarplan). Naast de maatschappelijke ontwikkelingen maken wij bij het opstellen van het jaarplan ook gebruik van de Cito resultaten, het inspectierapport en de uitkomsten uit de diverse enquêtes, die met regelmaat gehouden worden.

Overzicht van vernieuwingen en verbeteringen

In het schooljaar 2016-2017 heeft onze school zich op de onderstaande gebieden verder ontwikkeld. In het meerjarenplan is beschreven dat onze school in 2015-2019 het volgende wil bereiken:

Wij werken aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Hieronder verstaan wij het aanbieden van kennis en vaardigheden, het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Wij streven ernaar het beste uit de leerling te halen en belemmerende factoren om te buigen naar kansen en mogelijkheden.
Wij werken eraan dat de leerling de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen brede ontwikkeling (bestuurdersstoel). De ondersteuning door de leerkrachten en de ouders is erg belangrijk. De brede ontwikkeling van onze leerlingen hebben wij onderverdeeld in de drie pijlers van ons onderwijs:

1. Persoonlijke ontwikkeling: “Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil”.
2. Leren: kennis en vaardigheden
3. Creativiteit

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich als uniek individu op deze gebieden kan ontwikkelen naar een zelfstandig persoon die vanuit autonomie zelf keuzes kan maken. Wij bieden hiervoor een uitdagende leeromgeving door verschillende werkvormen aan te bieden.

Er is aan onderdelen uit het meerjarenplan gewerkt te weten: Samenwerkend leren, meer- en hoogbegaafdheid, klassenmanagement en oriëntatie op een nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken. De speerpunten zijn in samenhang in ontwikkeling gezet. De onderdelen en het effect bij leerlingen en leerkrachten worden hieronder beschreven:

Samenwerkend leren: de leerkrachten hebben hun kennis en vaardigheden verder vergroot. Er is een doorgaande leerlijn opgesteld met activiteiten per leerjaar. De rol van de leerkracht en bijdrage van de leerlingen zijn veranderd:
– de gesprekken met kinderen zijn tijdens de lessen toegespitst op wat kinderen leren (niet op

activiteiten)
– de leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces waardoor de rol van de leerkracht meer coachend en observerend is.
– de reflectie op de lessen vinden in dialoog plaats
– de leerlingen kunnen minimaal 2 deelvaardigheden met succes toepassen.

Meer- en hoogbegaafdheid:

Leerkrachten hebben bewust ruimte gecreëerd om instructie te geven aan begaafde leerlingen en om het werk naderhand met hen te evalueren. Het verrijkingsmateriaal en de orthotheek zijn aangevuld.

Klassenmanagement:
De werkgroep heeft zich breed georiënteerd op de verschillende mogelijkheden van klassenmanagement passend bij de langere termijn visie.

Oriëntatie nieuwe methode Wereld Oriënterende vakken
De werkgroep heeft zich breed georiënteerd op een samenhangende methode voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap en technologie. Een methode waar de zaakvakken geïntegreerd zijn.

Kindgesprekken groepen 7 en 8:
De leerlingen kunnen leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen benoemen, uitvoeren en evalueren met behulp van de leerkracht. Onze school heeft nog meer doelen gerealiseerd. We hebben er voor gekozen een korte opsomming te geven. Een volledig overzicht en evaluatie van het jaarplan 2016-2017 is bij de directie op te vragen.


Wat gaat er het komend schooljaar gebeuren?

De doelen uit het 4-jarig schoolplan moeten in 2018-2019 gerealiseerd zijn. De speerpunten voor het schooljaar 2017-2018 zijn: methode wereldoriënterende vakken (WO), samenwerkend leren en meer- en hoogbegaafdheid. De speerpunten worden in samenhang in ontwikkeling gezet. Hierdoor wordt de werkdruk verlaagd en fragmentering voorkomen. De doelen zijn dusdanig geformuleerd dat deze aan het einde van het schooljaar toetsbaar zijn. We hebben er voor gekozen niet alle doelen te beschrijven maar een aantal doelen toe te lichten. Het volledige jaarplan 2017-2018 is bij de directie op te vragen.

Doel:

▪ De leerlingen zijn bekend met de 8 deelvaardigheden van samenwerkend leren in hun leerjaar.

▪ De leerlingen kunnen minimaal 4 deelvaardigheden met succes toepassen.

▪ De WO methode DaVinci is succesvol ingevoerd:

– De leerlingen hebben kennis gemaakt bij de wereldoriënterende vakken met verwonderingsvragen (visie: daagt uit tot: keuzes maken, talenten en leerstijl, ontdekken en ontwikkelen, kritische houding, samenwerkend leren, kennis van de wereld, onderzoekende houding).
– Na de extra studiedag kunnen leerkrachten taal-denkgesprekken (verwonderingsvraag) voeren.
– Alle leerkrachten bereiden in overleg lessen voor (het eerste jaar werken de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 samen aan dezelfde thema’s).
– Ouders hebben tijdens een inloopdag presentaties bijgewoond van de leerlingen over hun werkstukken.
– De leden van de werkgroepen WO, Meer- en hoogbegaafdheid, Klassenmanagement, ICT en Samenwerkend hebben zich vanuit de eigen specialisatie georiënteerd op de langere termijn mogelijkheden van de methode. Er is een keuze gemaakt uit de verschillende werk- en organisatievormen.

In de groepen 7 en 8 worden 2 of meer kind-gesprekken gevoerd. De kinderen zijn in staat om:
– Leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te benoemen, uit te voeren en evalueren met hulp van de leerkracht.
– Leerlingen met een hoog uitstroomprofiel (VWO en >) zijn in staat een eigen ontwikkelplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren met hulp van de leerkracht.