Leerlingvolgsysteem

“Het volgen en begeleiden van leerlingen is een sterk punt van de school.”
kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs januari 2017

Het toetsen en vergelijken van de leerprestaties is noodzakelijk. Het geeft de leerkrachten een indicatie of de leerstof goed wordt verwerkt en of er veranderingen nodig zijn in de manier van lesgeven, dan wel dat het lesmateriaal moet worden aangepast. Tevens geeft het een indicatie dat bepaalde leerlingen extra hulp nodig hebben.
Om de resultaten van elk kind nauwkeurig en systematisch te volgen en vast te leggen maakt onze school gebruik van observaties en het CITO-leerlingvolgsysteem. Zo kan worden vastgesteld in welke mate het kind profiteert van het onderwijs en hoe het zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. De toetsen, behorend tot de methoden dienen eveneens als signaleringsinstrument. De methodeonafhankelijke signaleringstoetsen worden in januari en juni afgenomen.


Toetsen
Periode
 1. CITO Taal voor kleuters januari / juni
 2. CITO Spelling gr. 3 t/m 8 januari / juni
 3. CITO Begrijpend lezen gr. 4 t/m 8 januari  (groep 4 in juni)
 4. DMT toetsen lezen en technisch lezen januari / juni
 5. CITO Woordenschat gr.7 en 8 januari / juni
 6. CITO Rekenen voor kleuters januari / juni
 7. CITO Rekenen/ wiskunde gr. 3 t/m 8 januari / juni
 8. Observatielijst Soc. Emotionele Ontw. november / april
 9.CITO Eindtoets (groep 8) februari
10.CITO Studievaardigheden gr. 6 t/m 8 juni