Toelatingsbeleid Weesp

      

 

Betreft: Informatie over het toelatingsbeleid op de basisscholen in Weesp

 

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

 

In de gemeente Weesp bestaat sinds 2014 een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.
Het aanmelden en het toedelen van een plaats op een basisschool verloopt bij alle basisscholen op dezelfde wijze. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft op een plaats op een basisschool en de keuzevrijheid van ouders zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Daarnaast heeft deze gezamenlijke aanpak tot doel om een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp te behouden.

De deelnemende scholen/besturen zijn:

•  Brede School Weesperrijk

(Florente basisscholen)              

• Brede School Kors Breijer

(Florente basisscholen)

• Daltonschool De Hobbedob

(Talent Primair) 

• Van der Muelen-Vastwijkschool

(Florente basisscholen)

• De Terp (Florente basisscholen)

• De Nieuwe Jozefschool (ASKO)

• De Triangel (Talent Primair)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden
U kunt uw kind op elke school in Weesp aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd als u dit doet vóór de sluitingsdatum. De exacte sluitingsdatum die voor u van toepassing is, staat verderop in deze brief vermeld.
Om uw kind aan te melden, is het noodzakelijk dat u een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Dit aanmeldingsformulier is op de scholen verkrijgbaar of via de websites van de scholen te downloaden. Het is belangrijk dat u op het formulier tenminste 5 basisscholen in volgorde van uw voorkeur opgeeft. Ook als
een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het noodzakelijk dat u op tijd het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig meerdere voorkeuren te vermelden.

Na afgifte van het aanmeldingsformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u per e-mail een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd staat.
Controleer of alle gegevens correct zijn verwerkt en neem z.s.m. contact op met de school indien dit niet het geval is.

 

Aanmelden kinderen uit Weespersluis
Kinderen die in Weespersluis (komen) wonen en geboren zijn vanaf 1 september 2017, hebben een plaatsgarantie op De Nieuwe Jozefschool en Brede School Weesperrijk. Deze plaatsgarantie op één van deze scholen geldt onder de voorwaarde dat deze scholen als 1 ste én 2 de voorkeur op het aanmeldformulier worden opgegeven. In dit geval is het niet nodig nog meer voorkeuren op te geven. Wanneer u aan één van deze scholen de voorkeur geeft en uw overige scholen van voorkeur in Oud-Weesp liggen, geldt de plaatsgarantie niet. In dit geval kan u de andere school in Weespersluis uiteraard nog steeds als 3 de t/m 7 de voorkeur kiezen.

 

Het toedelen van plaatsen
Direct na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing van alle aangemelde kinderen uit dezelfde geboorteperiode. Het moment van aanmelden tot de sluitingsdatum speelt hierbij geen rol. Voor deze plaatsingen komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen drie keer per jaar bijeen. Eerst worden de kinderen geplaatst van wie al een ouder broertje of zusje op de school zit; zij hebben op deze school een plaatsgarantie. Daarna komen de overige aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp wonen, aan bod. Als een school voldoende plaatsen voor alle aanmeldingen heeft, zijn deze kinderen zeker van een plaats. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de scholen waarvoor u uw voorkeur opgegeven heeft. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de kinderen die mogelijk extra aandacht/ondersteuning nodig hebben, naar evenredigheid op de zeven scholen geplaatst. Ook voor deze kinderen geldt dat zij worden geplaatst in volgorde van de opgegeven voorkeurscholen. Na afloop van de plaatsing ontvangt u bericht op welke school voor uw kind een plek is gereserveerd. Daarna volgt de definitieve inschrijving.

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier
Het is belangrijk om het aanmeldingsformulier op tijd bij de school van uw eerste voorkeur in te leveren en in volgorde meerdere scholen van voorkeur op te geven. De uiterste inleverdatum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, zal u alleen nog kunnen kiezen uit de scholen waar nog plaatsen beschikbaar zijn.

 

Uw kind is geboren in de periode: Inleveren vóór sluitingsdatum:
 1 mei 2018 t/m 31 augustus 2018  1 november 2021
 1 september 2018 t/m 31 december 2018  1 maart 2022
 1 januari 2019 t/m 30 april 2019  1 juni 2022

 

Bijzondere regeling voor kinderen die vier jaar of ouder zijn
Deze regeling is niet van toepassing voor kinderen die vier jaar of ouder zijn. In dit geval dient u met de scholen contact op te nemen met de vraag of in de betreffende jaargroep een plaats beschikbaar is.

 

Informatie over de scholen

Op de websites van onze scholen vindt u informatie over het onderwijs en de activiteiten van de scholen. Wij raden u aan om meerdere scholen te bezoeken. Er kunnen daarbij tijdelijke beperkingen gelden vanwege RIVM-maatregelen als gevolg van corona.

 

Graag ontvangen wij u op onze school.


Met vriendelijke groet,


De directeuren van de basisscholen in Weesp:
Mevrouw M. Groenendaal – Daltonschool De Hobbedob
Mevrouw M. Gentenaar – De Terp
Mevrouw E. Verburg – Brede School Kors Breijer
De heer A. Westerink – Van der Muelen-Vastwijkschool
De heer M. Tabak en mw. L. Webbers – De Triangel
De heer R. Pontman – De Nieuwe Jozefschool
De heer R. Slok – Brede School Weesperrijk