Extra vrij

Wanneer het onmogelijk is uw vakantie op te nemen binnen de schoolvakanties dient u een verlofaanvraag in te vullen. De aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar bij de administratie of te downloaden van onze website. Een aanvraag moet minstens 10 weken van tevoren worden ingediend. Het formulier kunt u inleveren bij de administratie of de schoolleiding. Aanvragen voor extra vakantie buiten de schoolvakanties kunnen niet gehonoreerd worden, tenzij uit een bijgevoegde werkgeversverklaring blijkt, dat het onmogelijk is om in de vastgestelde vakanties weg te gaan en het de enige gezinsvakantie in het schooljaar is. Bij eenmansbedrijven (zo staat het expliciet in de wet) kan ook verlof buiten de schoolvakanties gegeven worden. Het moet hierbij wel gaan om de enige mogelijkheid voor een gezinsvakantie in het schooljaar en dus niet om een tweede vakantie! Ook voor bijzondere verlofdagen, bruiloften, begrafenissen e.d., moet een aanvraag worden ingevuld, zodat wij altijd kunnen verantwoorden waar uw kind is. Alle aanvragen worden in principe door de schoolleiding afgehandeld. In de eerste twee weken van een schooljaar kan nooit verlof worden gegeven, zo staat in de leerplichtwet (zie website overheid of www.regiogv.nl). De school is sinds mei 2017 verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim vanaf een halve dag te melden bij de leerplichtambtenaar.

Leerplicht

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. De meeste kinderen komen de dag nadat ze vier jaar geworden zijn op school. Vanaf deze dag zijn de kinderen schoolplichtig, d.w.z. dat het verplicht is de school regelmatig te bezoeken. Vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig, d.w.z. dat het niet zonder geldige reden mag verzuimen.

Download hier het formulier.