Weesp, november 2017

Betreft: Informatie over het toelatingsbeleid op de basisscholen in Weesp


Geachte ouder(s) of verzorger(s),


In de gemeente Weesp bestaat sinds 2014 een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.

Het aanmelden voor een basisschool en het toedelen van een plaats verloopt bij alle basisscholen op dezelfde wijze. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft om een plaats op een basisschool te krijgen en de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Met deze gezamenlijke aanpak willen wij er mede voor zorgen dat een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp behouden blijft.

De deelnemende scholen / besturen zijn:

  • Jozefschool (bestuur: ASKO)
  • De Hobbedob (bestuur: Talent Primair)
  • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
  • Brede School Kors Breijer (bestuur: Spirit basisscholen)
  • De Terp (bestuur: Spirit basisscholen)
  • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Spirit basisscholen)


Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd als u dit doet voor de sluitingsdatum. De exacte sluitingsdatum die voor u van toepassing is, staat verderop in deze brief vermeld.
Om uw kind aan te melden, is het noodzakelijk dat u het bijgaande aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Hierbij is het van belang dat u op het formulier zoveel mogelijk basisscholen (tenminste 4) in volgorde van voorkeur opgeeft. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren te vermelden.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze, ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleer of alle gegevens correct zijn verwerkt.


Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen bijeen om alle aanmeldingen voor een bepaalde periode te verwerken. De plaatsing verloopt geautomatiseerd. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en de sluitingsdatum) speelt hierbij geen rol. Bij de plaatsing worden eerst de kinderen van wie al een ouder broertje of zusje op de school zit geplaatst. Zij zijn gegarandeerd van een plaats op dezelfde school van hun oudere broer of zus. Daarna komen de overige aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp woonachtig zijn, aan bod. Wanneer er op uw voorkeurschool meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal geloot moeten worden. Indien hiervan sprake is, loot uw kind mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de kinderen die mogelijk extra aandacht nodig hebben naar evenredigheid op de zes scholen geplaatst, waarbij uiteraard de door de ouders opgegeven volgorde in voorkeurscholen strikt wordt gevolgd.

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk vijf maanden voordat het 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Daarna volgt de definitieve inschrijving.


Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur en hierbij in volgorde meerdere scholen van uw voorkeur op te geven.

Wanneer uw kind tussen 1 mei 2018 en 31 augustus 2018 vier jaar wordt, verwachten wij uw aanmelding vóór 1 november 2017.

Wanneer uw kind tussen 1 september 2018 t/m 31 december 2018 vier jaar wordt, verwachten wij uw aanmelding vóór 1 maart 2018.

Wanneer uw kind tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 vier jaar wordt, verwachten wij uw aanmelding vóór 1 juni 2018.

Wanneer uw kind tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 vier jaar wordt, verwachten wij uw aanmelding vóór 1 november 2018.

Op de websites van onze scholen vindt u informatie over het onderwijs en de activiteiten.
Wij raden u aan om meerdere scholen te bezoeken.

Graag ontvangen wij u op onze school.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolbesturen van de basisscholen in Weesp

Mevrouw M. Groenendaal  – De Hobbedob
Mevrouw R. Rövekamp – Brede School Kors Breijer
De heer A. Westerink – Van der Muelen-Vastwijkschool
De heer R. Slok – De Terp
De heer M. Tabak – De Triangel
De heer R. Pontman – Jozefschool

 

Aanmeldformulier Toelatingsbeleid Weesp